Ik werk als vrijwilliger; een vriend vertelde me dat ik dan € 1.500 mag aftrekken als gift bij de aangifte inkomstenbelasting. Klopt dat?

Nee, zo simpel is het helaas niet, uw vriend haalt een aantal dingen door elkaar. Wanneer iemand vrijwilligerswerk doet, kan hij daarvoor van de organisatie waar hij voor werkt een onkostenvergoeding krijgen van € 150 per maand met een maximum van € 1.500 per jaar. De vergoeding die de vrijwilliger ontvangt, mag bovendien niet meer zijn dan € 4,50 per uur. Deze vergoedingen zijn vrij van inkomstenbelasting, maar zijn (nog) geen gift.

Ontvangt een vrijwilliger meer onkostenvergoeding dan het maximum, dan moet de organisatie – waar hij actief voor is – dit doorgeven aan de Belastingdienst. De vrijwilliger moet dan aantonen dat zijn netto onkostenvergoeding lager is dan € 1.500 per jaar. Blijkt dat zo te zijn, dan is er niets aan de hand. Blijkt de netto onkostenvergoeding toch hoger dan het maximum, dan is dit belast met inkomstenbelasting.

Zou een vrijwilliger een onkostenvergoeding van de organisatie waar hij voor werkt kunnen krijgen, bijvoorbeeld reiskosten, maar ziet hij daarvan af, dan doet hij feitelijk een gift aan deze organisatie. Is die organisatie een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI), dan mag de vrijwilliger (met een “bewijsje” van de penningmeester) zijn niet gedeclareerde kosten als gift aftrekken van zijn bruto inkomen.

Het komt ook voor dat ANBI’s hun vrijwilligers een aftrekpost gunnen door aan hen de maximale onkostenvergoeding van € 1.500 over te maken (een lager bedrag mag ook). Zij bieden dan de onkostenvergoeding aan met het verzoek om het direct weer als gift terug te storten. Op die manier verarmt de instelling niet en heeft de vrijwilliger een aftrekpost van maximaal € 1.500 (min de drempel van 1 procent van zijn drempelinkomen). Deze constructie is alleen mogelijk als de instelling rijk genoeg is om de onkostenvergoedingen ook daadwerkelijk uit te keren, ook als ze deze niet als gift terug zou ontvangen. Ziet u daarnaast af van vergoeding van bijvoorbeeld uw reiskosten, dan moet u die niet gedeclareerde kosten eerst verminderen met de algemene onkostenvergoeding die de ANBI u gunt.

Het doen van vrijwilligerswerk leidt dus niet altijd en zonder meer tot een aftrekpost giften.

13 februari 2017

Nico van Scheijndel

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meerwww.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.